Regulamin

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym
sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://dyskont24.net, prowadzonym
przez Bartłomiej Górowski, Pogodna 4, Tarnów 33-100, NIP: 9930664006, REGON:

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra
właściwego do spraw gospodarki.

Zakres obowiązywania regulaminu
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i
Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.

Zawarcie umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Bartłomiej Górowski.
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia
umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do
koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w
formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w
tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie
procesu składania zamówienia.
Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i
finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty
znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa
zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta
zostaje umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas
wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

Język i zasady utrwalania umowy
Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące
zamówienia. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa
zamówień za pośrednictwem konta klienta po zalogowaniu. Regulamin
udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w
sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

Dostawa produktów
Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki towaru. Zamówione
produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm
kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy
oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w
specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.
Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej, bez
możliwości odbioru osobistego.

Płatności
W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy
płatności:
• Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o
zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych
rodzajach e-płatności prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na
stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów
płatności.

Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu
14 dni od jej zawarcia, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie
odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym
zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do
odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Zastrzeżenie własności rzeczy
Zamówione w sklepie produkty pozostają własnością sprzedającego do momentu
pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

Szkody powstałe podczas transportu
Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz
sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w
transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi
uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak
najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami.
Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasikonsumenci”, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw
konsumentów): ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu
produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas
spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją
wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu
powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za
zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady
Dotyczy Konsumentów: Kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru na
podstawie rękojmi. W przypadku stwierdzenia występowania wady towaru kupujący
zobowiązany jest poinformować sprzedającego o zaistniałej sytuacji i zażądać jednej z
czynności: wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od
umowy, o ile wada jest istotna. Sprzedający musi mieć możliwość zweryfikowania
okoliczności i zasadności wystąpienia wady.
Reklamacje należy przesyłać na adres mailowy sklep.dyskont24@gmail.com, będą
one rozpatrywane w terminie 14 dni od wpłynięcia.
W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące
Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasikonsumenci”, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw
konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na
podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu
internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

Usługi świadczone drogą elektroniczną
W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania
asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia
multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci
Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie
możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy
zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej
możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego
sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo
powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie
powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym
funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz
daty wystąpienia nieprawidłowości.

Postanowienia końcowe
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia
ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności
postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z
powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych
postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje
prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub
wyodrębnionych podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla
rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między
nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie
dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych
osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.